Vedtægter for Leksikografer i Danmark (LEDA)

vedtaget på den stiftende generalforsamling 6.12.1989

ændret på første ordinære generalforsamling 13.3.1991

ændret på den ordinære generalforsamling 25.4.2001

ændret på den ordinære generalforsamling 30.4.2008

ændret på den ordinære generalforsamling 29.4.2009

ændret på den ordinære generalforsamling 25.4.2018

§ 1
Foreningens navn er Leksikografer i Danmark. Foreningens hjemsted er København.

§ 2
LEDA's formål er at være forum for praktisk og videnskabeligt ordbogsarbejde ud fra ønsket om at fremme

forståelsen for den betydning ordbøger og leksikografisk arbejde har for national identitet og internationalt samkvem;

kontakten til nordiske og andre udenlandske leksikografiske sammenslutninger;

udveksling af leksikografiske ideer, erfaringer og arbejdsresultater;

samarbejde om igangværende og planlagte ordbogsprojekter;

oplysning om ordbøger og ordbogsarbejde.

Formålet søges fremmet

ved afholdelse af møder, seminarer o.l. med ordbogsfagligt indhold;

ved udgivelse af et nyhedsbrev;

ved aktivt engagement i faglige nordiske og internationale initiativer og arrangementer;

ved at stille sig til rådighed for institutioner og myndigheder med rådgivning i ordbogsfaglige spørgsmål;

ved støtte til andre relevante initiativer;

samt i øvrigt på enhver måde som bestyrelsen finder hensigtsmæssig.

§ 3
Enhver som har interesse i disse spørgsmål, kan blive medlem af LEDA.

§ 4
Foreningen ledes af en bestyrelse som består af en formand, 4 medlemmer og 2 suppleanter. Formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges på generalforsamlingen. Valgperioden er to år. På lige år vælges formand, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant, på ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og vælger fra sin midte en næstformand som kan træde i formandens sted hvis denne får forfald eller hvis foreningen står uden formand. Ethvert medlem af foreningen er valgbart til bestyrelsen og kan genvælges, dog højst tre gange i træk. Et således udtrådt medlem bliver igen opstillingsberettiget efter to år. Bestyrelsen søges sammensat således at faglig, geografisk og institutionsmæssig spredning tilgodeses.


§ 5
Ordinær generalforsamling afholdes, så vidt muligt i forbindelse med et fagligt arrangement, hvert år inden udgangen af april måned. Der indkaldes med tre ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts. Bestyrelsen sørger for, at forslag udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand og/eller bestyrelsesmedlemmer samt suppleant(er)
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Forslag
8. Eventuelt

§ 6
Regnskabsåret er kalenderåret. Foreningen tegnes af formand eller næstformand og kasserer.

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det eller når 1/4 af medlemmerne skriftligt begærer det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden for to måneder efter at begæringen er fremsat.

§ 8
Et medlem, som ikke selv deltager i en generalforsamling, kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at repræsentere sig ved generalforsamlingens afstemninger. Repræsentanten skal være personligt til stede ved generalforsamlingen og senest ved mødets åbning forelægge sine fuldmagter for bestyrelsen. Et medlem kan højst repræsentere to andre medlemmer.

Ethvert medlem, som ikke selv deltager i en generalforsamling, kan give bestyrelsen skriftlig fuldmagt til at repræsentere sig ved generalforsamlingens afstemninger. Fuldmagten skal være bestyrelsen i hænde inden mødets åbning. Efter valg af ny bestyrelse er det fortsat den afgående bestyrelse der repræsenterer sådanne medlemmer.

§ 9
Forslag til ændringer af disse vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar. Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de repræsenterede medlemmers stemmer.

§ 10
Forslag til at opløse foreningen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar. Opløsning af foreningen skal vedtages på generalforsamlingen med 3/4 af de repræsenterede medlemmers stemmer. Hvis foreningen opløses, bestemmer generalforsamlingen med almindeligt flertal, hvad der skal ske med foreningens midler.