LEDAs generalforsamling 2016

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.    Valg af dirigent og referent
2.    Formanden aflægger beretning
3.    Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4.    Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 125 kr. årligt.
5.    Valg af formand
På valg er Sussi Olsen (indvalgt 2010).  
6.    Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
På valg er Merete K. Jørgensen (indvalgt 2012), Lena Wienecke Andersen (indvalgt 2010) samt Lotte Follin (indvalgt 2012).
7.    Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er Christian Becker-Christensen og Pernille Neergaard-Dibbern.
8.    Forslag
9.    Eventuelt

Ad 5. Sussi Olsen modtager genvalg.

Ad 6. Merete K. Jørgensen modtager genvalg.

Ad 7. Christian Becker-Christensen og Pernille Neergaard-Dibbern modtager genvalg som hhv. revisor og revisorsuppleant


Der vil blive serveret et glas og en snack, og efterfølgende vil der være mulighed for at gå ud at spise (for egen regning).