Seminar om historisk leksikografi

I samarbejde med Selskab for Nordisk Filologi afholdes et nordisk seminar om historisk leksikografi hvor forskere fra Danmark og Sverige vil tale om ordbøger fra 1600-tallet og frem: ordsprogssamlinger fra 1600-tallet, Swedbergs Svensk Ordbok fra begyndelsen af 1700-tallet, danske rimordbøger fra 1600-tallet til i dag, og Moths ordbog fra 1700-tallet - den første danske definitionsordbog. 

Seminaret afholdes med støtte fra Clara Lach­manns fond.

Program

14.00-15.30

Fil. dr Emma Sköldberg, Lexikaliska institutet, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet: Nordiska ordspråkssamlingar från 1600-talet - en jämförelse mellan Grubb och Syv. Se abstract.

Fil. dr Lars Holm, Lund: Jesper Swedbergs Swensk Ordabok. Se abstract.

15.30-16.00  Kaffepause

16.00-17.30

Postdoc, ph.d. Simon Skovgaard Boeck, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet: De danske rimordbøgers historie. Se abstract.

Fhv. redaktør, cand.mag. Svend Eegholm-Pedersen, Birkerød: Moth - den første danske definitionsordbog. Se abstract.

17.30-18.00  Diskussion

18.00-  Reception

Abstracts

Til toppen

Nordiska ordspråkssamlingar från 1600-talet - en jämförelse mellan Grubb och Syv

År 1665 utkom Christoph. L. Grubbs verk Penu Proverbiale, Deth är: Ett ymnigt förrådh aff allehanda Gambla och Nyia Swenska Ordseeder och Lährespråk [...]. Verket är omfångs­rikt; själva ordboksdelen omfattar inte mindre än 915 sidor och innehåller närmare 4 000 ordspråksliknande uttryck. Bland dessa återfinns bl.a. Löök, Röök och ond Qwinna komma Bondens Ögon til rinna.

I mitt föredrag kommer jag bl.a. att diskutera hur ordboksartiklarna i samlingen är ordnade i förhållande till varandra och vilka informationstyper som förekommer i respektive artikel. Ett intressant perspektiv på innehållet i Penu proverbiale kan en jämförelse med Peder P. Syvs ordspråkssamling, Aldmindelige Danske Ordsproge [...], erbjuda. Detta verk kom ut i två band 1682 och 1688. Vid en första anblick verkar nämligen de två samlingarna vara synnerligen olika, trots att de kom ut ungefär samtidigt och behandlar liknande språk­liga enheter, dvs. olika former av ordförbindelser.

Emma Sköldberg

Til toppen

Jesper Swedbergs Swensk Ordabok

Jesper Swedberg (1653-1735) ägnade sina sista decennier - de tre första av 1700-talet - åt att ställa samman Swensk Ordabok. Den förblev dock otryckt ända till 2009.

Trots vad som sägs och har sagts måste Swedbergs ordbok betecknas som "den första någorlunda uttömmande redovisningen av svenskans ordskatt", från den lägsta stilnivån till den högsta. Jag kommer att demonstrera den nyutgivna editionen och berätta om hur jag gått tillväga för att med hjälp av de fem handskrifterna söka rekonstruera den ordbok som Swedberg ville skapa.

Jag har mycket begränsade kunskaper om de ordböcker som förtecknar 1700-talets danska, men hoppas efter mitt föredrag få börja fylla dessa kunskapsluckor - och kanske rentav inspirera till jämförelser mellan samtida ordböcker från de båda grannländerna.

Lars Holm

Til toppen

De danske rimordbøgers historie

De danske rimordbøger er en ordbogstype der aldrig er blevet undersøgt, selvom de udgør en særligt interessant kilde til sprog-, litteratur- og ordbogshistorien. Danske rimordbøger ken­des siden 1600-tallet, men det er først fra slutningen af 1800-tallet de henvender sig til en bredere offentlighed. Fra 1900-tallet kendes en håndfuld forskellige rimordbøger, og i dag er typen udbredt på nettet.

Rimordbøgernes historie er historien om en genres deroute: Mens de i udgangspunktet tjente opdyrkningen af det danske sprog, synker de efterhånden i værdi og er i dag reduceret til små hjælpelister til brug for festsangskriveren.

Rimordbøgerne kan ses som kataloger over en periodes regler for rim, og det er værd at undersøge hvordan de forholder sig til samtidens egen digtning. Hvor strikse er reglerne, og er fx øjerim tilladt? Ordbøgerne kan således sige noget om skiftende litterære moder. Rimordbøgernes indirekte oplysninger om udtale gør dem til gode kilder til lydhistorien, og deres ordforråd gør dem interessante for den ordhistoriske forskning. Navnlig deres behandling af spændingsfeltet mellem gamle danske ord og fremmedord viser noget om forskellige tiders sprogpolitiske holdninger.

Simon Skovgaard Boeck

Til toppen

Moth - den første danske definitionsordbog

Gehejmeråd Matthias Moths aldrig trykte store ordbog fra begyndelsen af 1700-tallet placerer sig leksikografihistorisk i vadestedet mellem den dominerende latintradition og den begyndende modersmålsleksikografi. Grundkonceptet er tosprogligt, bilingvalt, med dansk som kildesprog og latinen som målsprog, med tilhørende latinsk-danske ordlister. "En Dansk Glosebog paa Dansk og Latin og Latin og Dansk" er Moths egen betegnelse. Men den danske del af ordbogskomplekset er udarbejdet på en så bred materialebasis og med en så stor udførlighed og detaljeringsgrad - og på et efter forholdene så professionelt niveau - at ordbogen med rette står som den første store danske modersmålsordbog/definitionsordbog.

Foredraget vil søge at give et indtryk af Moths leksikografiske metode og praksis og tillige knytte nogle kommentarer til den dokumentation af det danske sprog og dets ordforråd omkring år 1700 som er fremlagt i det ambitiøse værk.

Svend Eegholm-Pedersen