Latter i Ordbog over Dansk Talesprog (ODT)

Carsten Hansen og Martin H. Hansen, Sprogforandringscenteret (DGCSS)

På Sprogforandringscentret udvikler vi en talesprogsbaseret Ordbog over Dansk Talesprog (ODT). Ordbogen er baseret på Sprogforandringscentrets korpus med hovedsageligt sociolingvistiske interviews, og den bliver omdrejningspunktet i en netportal der skal formidle viden om dansk talesprog. I et igangværende pilotprojekt udarbejder vi pragmatiske funktionsprofiler og sociolingvistiske sprogbrugerprofiler over udtryk der traditionelt kategoriseres som interjektioner. Vi er nu kommet til de lydsekvenser der i korpusset er transskriberet som ’ha’, og har derfor rettet opmærksomheden på fænomenet ’latter’ og dets funktion i talesproget med henblik på præsentationen i ODT-portalen. I foredraget vil vi værkstedsrapportere om dette metodologiske arbejde.

I den første del af foredraget identificerer vi en række kandidater til en funktionstypologi over latter. Vi redegør kort for konversationsanalysens (CA) kvalitative tilgang til latter og viser eksemplarisk hvordan CA-begreberne kan implementeres i en ordbogsartikel. Desuden inddrager vi behandlingen af latter i andre ordbøger.

Herefter beskriver, karakteriserer og diskuterer vi eksisterende transskriptionspraksisser af latter, herunder praksis i centrets korpus, med henblik på at udvikle et værktøj til differentieret annotation. Både på redaktionsniveau og i brugergrænsefladen er der brug for en adækvat latterannotation der dels ækvivalerer med udtalen, dels annoterer forekomster af funktions- og sprogbrugerprofiler.

I den sidste del af foredraget redegør vi for redaktionens kvantitative undersøgelser af latter i centrets korpus. Vi giver en grafisk understøttet redegørelse for de eksisterende muligheder for at tegne sociolingvistiske sprogbrugerprofiler af latter og diskuterer fænomenets fordeling på parametrene køn, alder og klasse. Hvis der bliver tid, vil vi inddrage korpussets opmærkning med de såkaldte diskurskontekstkoder for således at redegøre for korpussets potentiale til at illustrere latters funktion i forskellige diskurskontekster. Foredraget munder ud i en perspektiverende gennemgang af fremtidige ønsker og behov for tilføjelser til ODT-redaktionens værktøjskasse.

Her kan man orientere sig om ODT: https://dgcss.hum.ku.dk/igangvaerende_projekter/odt/

Vel mødt!