LEDAs generalforsamling 2014

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 125 kr. årligt.
 6. Valg af formand
 7. På valg er Sussi Olsen (indvalgt 2010). 
 8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
 9. På valg er Merete K. Jørgensen (indvalgt 2012), Lena Wienecke Andersen (indvalgt 2010) samt Lotte Follin (indvalgt 2012).
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. På valg er Christian Becker-Christensen og Pernille Neergaard-Dibbern.
 12. Forslag
 13. Diskussion af LEDAs rolle som facilitator for indvandrerordbøger
 14. Diskussion af undervisning i leksikografi i Danmark og LEDAs mulige rolle heri
 15. Eventuelt

 

Vedr. pkt. 5:
Sussi Olsen modtager genvalg.

Vedr. pkt. 6:
Merete K. Jørgensen og Lena Wienecke Andersen modtager begge genvalg. Lotte Follin modtager ligeledes genvalg.

Vedr. pkt. 7:
Christian Becker-Christensen og Pernille Neergaard-Dibbern modtager genvalg som hhv. revisor og revisorsuppleant.

Andre kandidater er naturligvis velkomne til at melde sig til formanden, Sussi Olsen (saolsen@hum.ku.dk), eller på mødet.

Vedr. pkt. 8:
Der er ikke indkommet nogen forslag.

Vedr. pkt. 9
Punktet er foranlediget af Henrik Holmboes foredrag ved jubilæet om LEDAs ansvar og rolle ved udarbejdelsen af indvandrerordbøger. Bestyrelsen mente at det var et vigtigt emne som burde drøftes nærmere og ikke kun i bestyrelsesregi. Hvem har ansvaret for indvandrerordbøger? Kan vi som forening yde en indsats?

Vedr. pkt. 10
Kan/bør LEDAs medlemmer spille en (større) rolle i leksikografi-undervisningen i dagens Danmark? Kan vi fx udarbejde en slags katalog over undervisningsemner og –forløb der bygger på LEDA-medlemmernes kompetencer, og som kunne sendes til relevante institutter og institutioner?

Der vil blive serveret et glas og en snack, og efterfølgende vil der være mulighed for at gå ud at spise (for egen regning). Da jubilæet takket være vores gavmilde sponsorer gav overskud, byder foreningen på et glas vin/øl til maden.