Akademisk dansk i et ordforrådsperspektiv

– en korpusbaseret undersøgelse af højfrekvente, akademiske og fagspecifikke ord i akademisk dansk


v. ph.d.-studerende Anne Sofie Jakobsen, KU

"Akademiske ord adskiller sig fra tekniske ord ved at forekomme i mange forskellige fagdiscipliner. Oftest defineres akademiske ord ud fra deres frekvens og distribution, dvs. at akademisk ordforråd kan defineres som ord der optræder mere hyppigt i akademiske tekster end i ikke-akademiske tekster. Lister over akademiske ord er meget brugt i undervisningen af engelsk som andet- og fremmedsprog fordi det er netop det akademiske ordforråd der volder problemer når man fx skal studere i en engelsksproget kontekst. Fra den danske andetsprogsforskning ved vi at det også er et problem for fx studerende med dansk som andetsprog at mestre et adækvat ordforråd i forbindelse med at læse akademiske tekster. I mit ph.d.-projekt forsøger jeg bl.a. at identificere hvilke ord der kan betegnes akademiske ud fra en frekvensbaseret tilgang. Resultatet af dette identificeringsarbejde er en ordliste som kan bruges som grundlag for udvikling af undervisningsmaterialer og testning i undervisningen af dansk som andet- og fremmedsprog.

I foredraget vil jeg udover at diskutere behovet for en dansk akademisk ordliste komme nærmere ind på hvad det betyder at anvende en frekvensbaseret tilgang til akademisk ordforråd i forhold til ordlisteudvikling. Da en frekvensbaseret tilgang forudsætter brug af korpuslingvistiske metoder, vil jeg også komme ind på etableringen af AcaDan-korpusset som jeg bruger til at identificere de akademiske ord."

Alle er velkomne.
Der vil blive serveret kaffe og småkager i pausen.