LEDAs generalforsamling 2021

Generalforsamlingen afholdes som videomøde via Zoom. Link sendes til medlemmerne nogle dage før generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. På valg er bestyrelsesmedlemmerne Ida Elisabeth Mørch (indvalgt 2017), Malene Ullerlund Madsen (indvalgt 2019) samt suppleant Henrik Køhler Simonsen (indvalgt 2020, ekstraordinært for ét år). 
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Christian Becker-Christensen og Anita Ågerup Jervelund.
  7. Eventuelt.

Ad 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at 2021 bliver et kontingentfrit år, fordi foreningen kun har afholdt digitale møder i 2020 og første halvdel af 2021 og derfor ikke har haft udgifter til medlemsmøder. Kontingentfriheden foreslås også at gælde for personer der melder sig ind i foreningen i 2021.

Ad 5. Ida Elisabeth Mørch, Malene Ullerlund Madsen og Henrik Køhler Simonsen er villige til genvalg. Andre kandidater er naturligvis velkomne til at melde sig til formanden, Asgerd Gudiksen, på gudik@hum.ku.dk, eller ved selve generalforsamlingen.

Ad 6. Både Christian Becker-Christensen og Anita Ågerup Jervelund modtager genvalg. 

___

Vi håber meget at det i 2022 vil være muligt at genoptage traditionen med et glas vin og en snack under generalforsamlingen. Under eventuelt kan vi tage op om der er interesse for at vi til efteråret går ud og spiser sammen efter et medlemsmøde hvis det kan lade sig gøre til den tid, når den traditionelle sammenspisning efter generalforsamlingen også i år må aflyses.