LEDAs generalforsamling 2017

Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
    Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves med 25 kr. til 150 kr. årligt.
  5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. På valg er Anita Ågerup Jervelund (indvalgt 2009), Jacqueline Levin (indvalgt 2011) samt Thomas Troelsgaard (indvalgt 2012).
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Christian Becker-Christensen og Pernille Neergaard-Dibbern.
  7. Forslag
  8. Eventuelt

Ad 5. Jacqueline Levin modtager genvalg. Anita Ågerup Jervelund og Thomas Troelsgaard modtager ikke genvalg.

Ad 6. Christian Becker-Christensen modtager genvalg som revisor.

Der vil blive serveret et glas og en snack, og efterfølgende vil der være mulighed for at gå ud at spise (for egen regning).