LEDAs generalforsamling 2018

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af formand
 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
  På valg er Merete Korvenius Jørgensen (indvalgt 2012), Patrick Leroyer (indvalgt 2016) samt Jørgen Bonde Nielsen (indvalgt 2016)
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  På valg er Christian Becker-Christensen og Anita Ågerup Jervelund
 8. Forslag: På opfordring fra generalforsamlingen i 2017 fremlægger bestyrelsen forslag til en vedtægtsændring
 9. Eventuelt

Ad 5. Sussi Olsen har været medlem af bestyrelsen i 8 år og kan derfor ikke genvælges. I stedet modtager Asgerd Gudiksen valg som formand. Ad 6. Merete Korvenius Jørgensen genopstiller ikke. I hendes sted indtræder suppleanten Nicolai Hartvig Sørensen. Patrick Leroyer genopstiller. Jørgen Bonde Nielsen genopstiller ikke. Dvs. der skal vælges to suppleanter, 1 for to år og 1 for ét år.

Andre kandidater er naturligvis velkomne til at melde sig til formanden, Sussi Olsen (saolsen@hum.ku.dk), eller på mødet.

Ad 7. Både Christian Becker-Christensen og Anita Ågerup Jervelund modtager genvalg.

Ad 8. I LEDAs vedtægter §5 står der:
”Ordinær generalforsamling afholdes, så vidt muligt i forbindelse med et fagligt arrangement, hvert år inden udgangen af april måned. Der indkaldes med tre ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden 15. januar. Bestyrelsen sørger for, at forslag udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen …”

På generalforsamlingen i 2017 blev der givet udtryk for at fristen for at indsende forslag var meget lang. Bestyrelsen foreslår derfor at udskyde fristen til 1. marts.

___

Der vil blive serveret et glas og en snack, og efterfølgende vil der være mulighed for at gå ud at spise (for egen regning).