LEDAs generalforsamling 2019

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. På valg er bestyrelsesmedlemmerne Jacqueline Levin (indvalgt 2011) og Ida Mørch (indvalgt 2017) samt suppleant Jonas Jensen (indvalgt 2018, ekstraordinært for ét år).
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Christian Becker-Christensen og Anita Ågerup Jervelund.
  7. Eventuelt.

Ad 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Ad 5. Jacqueline Levin har været genvalgt 3 gange og kan derfor ikke genopstille jf. vedtægterne. I hendes sted foreslår bestyrelsen Malene Ullerlund Madsen. Ida Mørch og Jonas Jensen er villige til genvalg. 
Andre kandidater er naturligvis velkomne til at melde sig til formanden, Asgerd Gudiksen, på gudik@hum.ku.dk eller ved selve generalforsamlingen.

Ad 6. Både Christian Becker-Christensen og Anita Ågerup Jervelund modtager genvalg.

___

Der vil blive serveret et glas og en snack, og efterfølgende vil der være mulighed for at gå ud at spise (for egen regning).