LEDAs generalforsamling 2020

Generalforsamlingen afholdes som videomøde via Zoom. Link sendes til medlemmerne nogle dage før generalforsamlingen.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af formand, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. På valg er formanden Asgerd Gudiksen (indvalgt 2018), bestyrelsesmedlemmerne Patrick Leroyer (indvalgt 2016) og Nicolai Hartvig Sørensen (indvalgt 2017) samt suppleant Susanne Lervad (indvalgt 2018).
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Christian Becker-Christensen og Anita Ågerup Jervelund.
  7. Eventuelt.


Ad 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Ad 5. Asgerd Gudiksen, Patrick Leroyer og Susanne Lervad er alle villige til genvalg. Nicolai Hartvig Sørensen genopstiller ikke. Suppleanten Jonas Jensen overgår til at være ordinært medlem i hans sted. Der skal derfor vælges en ny suppleant. Bestyrelsen foreslår Henrik Køhler Simonsen.

Andre kandidater er naturligvis velkomne til at melde sig til formanden, Asgerd Gudiksen, på gudik@hum.ku.dk senest den 25. maj.

Ad 6. Både Christian Becker-Christensen og Anita Ågerup Jervelund modtager genvalg.

___

Den traditionelle spisning, der plejer at følge generalforsamlingen, vil blive arrangeret efter det første fysiske medlemsmøde vi kan holde.