LEDAs generalforsamling 2023

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. På valg er bestyrelses-
  medlemmerne Ida Elisabeth Mørch (indvalgt 2017) og Malene Nellemann Madsen
  (indvalgt 2019) samt suppleant Henrik Køhler Simonsen (indvalgt 2020,
  ekstraordinært for et år).
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Christian Becker-Christensen og Anita
  Ågerup Jervelund.
 7. Forslag.
 8. Eventuelt.

 

Ad 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. 150 kr. pr år.

Ad 5. Alle de tre bestyrelsesmedlemmer på valg er villige til genvalg. Hvis man er
interesseret i at indgå i bestyrelsen, kan man melde sig på forhånd til formanden, Asgerd
Gudiksen, på gudik@hum.ku.dk, eller ved selve generalforsamlingen.

Spisning
Efter generalforsamling vil der være mulighed for at spise sammen med de andre LEDA-
medlemmer på en nærliggende restaurant for egen regning. Tilmelding senest den 2. maj kl.
16 til Asgerd Gudiksen på gudik@hum.ku.dk