LEDAs generalforsamling 2024

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af formand, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. På valg er formanden Asgerd Gudiksen (indvalgt 2018), bestyrelsesmedlemmerne Patrick Leroyer (indvalgt 2016) og Mette-Marie Svendsen (indvalgt 2022) samt suppleant Susanne Lervad (indvalgt 2018).
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Christian Becker-Christensen og Henrik Lorentzen.
  7. Forslag.
  8. Eventuelt.

Ad 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. 150 kr. pr. år.

Ad 5. Asgerd Gudiksen, Mette-Marie Svendsen og Susanne Lervad er villige til genvalg. Patrick Leroyer er blevet genvalgt tre gange og udgår derfor af bestyrelsen if. vedtægterne. I hans sted foreslåer bestyrelsen Anna Sofie Hartling, Dansk Sprognævn. Alle er velkomne til at stille op til valget. Hvis man er interesseret i at indgå i bestyrelsen, kan man melde sig på forhånd til formanden, Asgerd Gudiksen, på gudik@hum.ku.dk eller ved selve generalforsamlingen.

Ad 6. Christian Becker-Christensen og Henrik Lorentzen er begge villige til genvalg.

Ad 7. Forslag
Bestyrelsen fremsætter følgende to forslag til ændringer af § 5 i foreningens vedtægter. § 5 har følgende ordlyd:

Ordinær generalforsamling afholdes, så vidt muligt i forbindelse med et fagligt arrangement hvert år inden udgangen af april måned. Der indkaldes med tre ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts. Bestyrelsen sørger for, at forslag udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. [ ... ]

Bestyrelsen foreslår at:
1. "hvert år inden udgangen af april måned" ændres til "hvert år inden udgangen af maj måned"
Begrundelse: ændringen vil gøre planlægningen af forårets arrangementer mere smidig. 

2. At forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Teksten i vedtægten foreslås således ændret til:

"Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag der er indkommet efter indkaldelsen er udsendt, sendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen". 
Begrundelse: Datoen 1. marts er vanskelig at huske. Med ændringen kan bestyrelsen minde om fristen ved udsendelsen. 

Spisning
Efter generalforsamling vil der være mulighed for at spise sammen med de andre LEDA-medlemmer på en nærliggende restaurant for egen regning. Tilmelding senest mandag den 8. april kl. 16 til Asgerd Gudiksen på gudik@hum.ku.dk