Lexikal betydelseutveckling i teori och praktik

– om bildliga, överförda, oegentliga, utvidgade och allmännare användningar i SAOB

Medlemsmøde

ved Pär Nilsson, Svenska Akademiens ordboksredaktion

"I min avhandling (Nilsson 2023) studeras betydelsebeskrivningen i Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien (SAOB) i ljuset av teoretisk semantik, i synnerhet kognitiv semantik. De i rubriken ovan nämna fem semantiska etiketterna bildlig, överförd, oegentlig, utvidgad och allmännare användning – som tillsammans förekommer mer än 75 000 gånger i ordbokens definitionstext – studeras ur olika perspektiv. Sammanlagt genomförs fem delstudier för var och en av dessa etiketter.

Frågan som ställs i avhandlingen är hur formlerna används i SAOB och hur systematisk användningen egentligen är i praktiken. Målsättningen är att reda ut vad de aktuella formlerna egentligen betecknar. Centralt för undersökningen är jämförelsen mellan ordbokens semantiska etiketter och de i den semantiska litteraturen etablerade betydelseutvecklingsmekanismerna metafor, metonymi och generalisering. Motsvarar exempelvis ordbokens förkortning bildl. alltid en metafor i kognitvistiska termer? Vad är det för skillnad på en allmännare och en utvidgad användning, och hur förhåller de sig till begreppet generalisering? Och vad, mer exakt, innebär det i ordboken att en betydelse är oegentlig?

Det redaktionella arbetet med SAOB inleddes under slutet av 1800-talet, långt innan de semantiska teorier som vi diskuterar idag hade hunnit etableras och utvecklas, och den metod som tillämpas i betydelsebeskrivningen har i stor utsträckning utvecklats på pragmatiska grunder efter hand som arbetet har fortskridit.

Syftet med undersökningen är att bedöma hur relevant och konsekvent SAOB:s analysmetod är idag ur ett teoretiskt perspektiv. I vilken utsträckning är beskrivningen av betydelseutvecklingsmekanismer förenlig med modern semantisk teori, och i synnerhet med den kognitiva semantikens teoretiska ideal? Ur motsatt perspektiv är syftet vidare att ta reda på vad SAOB:s definitioner kan lära oss om semantisk förändring och betydelseutvecklingsmekanismer. Kan ordbokens traditionella, och pragmatiskt utvecklade lexikografiska beskrivningar nyansera den bild som ges i de teoretiska resonemangen i litteraturen?

Resultaten visar bl.a. att SAOB:s beskrivningar är relativt konsekventa över tid; det råder emellertid inget 1:1-förhållande mellan betydelseutvecklingsmekanismer och ordbokens semantiska etiketter. Dessutom verkar det föreligga gråzoner mellan dessa mekanismer: det går inte alltid att dra en skarp gräns mellan t.ex. metafor och metonymi, och detta faktum återges tämligen nyanserat i ordbokens definitioner. Det går dock i några fall att ifrågasätta hur lätt det är för användaren att tillgodogöra sig ordbokens utförliga och snåriga beskrivningar (jfr formuleringar som ”i utvidgad l. mer l. mindre oeg. l. bildl. anv.” och ”ngt allmännare (l. oeg.)”). Frågan är också om samtliga fem etiketter behövs i ordbokens arsenal av definitionsformler.

I föredraget presenteras avhandlingens undersökning och de fem delstudierna lite närmare och resultaten nyanseras. I skrivande stund är den första upplagan av SAOB på väg att färdigställas. Nu väntar ett omfattande revideringsarbete. Förhoppningen är att avhandlingens resultat ska kunna tillämpas i detta revideringsarbete."


Alle er velkomne.  Der vil blive serveret kaffe og te i pausen.