Generalforsamling 2012

LEDAs årlige generalforsamling. Forud for forsamlingen afholdes medlemsmøde med paneldebat om fremtidens ordbøger.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på 125,- DKK pr. år.
5. Valg af formand. På valg er Liisa Theilgaard (indvalgt 2004).
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. På valg er bestyrelsesmedlemmerne Inger Schoonderbeek Hansen (indvalgt 2004) og Sussi Olsen  (indvalgt 2010) samt suppleanten Lena Wienecke Andersen (indvalgt 2010).
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Christian Becker-Christensen og Pernille Neergaard-Dibbern.
8. Forslag
9. Eventuelt

Vedr. pkt. 5:
Liisa Theilgaard har været medlem af bestyrelsen i 8 år og kan derfor ikke genvælges. I stedet modtager Sussi Olsen valg som formand.

Vedr. pkt. 6:
Inger Schoonderbeek Hansen har været medlem af bestyrelsen i 8 år og kan derfor ikke genvælges. Lena Wienecke Andersen modtager genvalg som bestyrelsesmedlem, og som nyt bestyrelsesmedlem modtager Merete K. Jørgensen, DSL, valg.

Som ny suppleant modtager Lotte Follin, Gyldendal, valg.

Endvidere har Ken Farø (indvalgt 2011) ønsket at trække sig fra bestyrelsen. I hans sted indtræder suppleanten Jacqueline Levin (indvalgt 2011) som ordinært bestyrelsesmedlem for en etårig periode. Derfor skal der ekstraordinært vælges en ny suppleant for en etårig periode.

Vedr. pkt. 7:
Christian Becker-Christensen og Pernille Neergaard-Dibbern modtager genvalg som revisor og revisorsuppleant.

Andre kandidater er naturlig­vis velkomne til at melde sig til formanden, Liisa Theil­gaard (lt@dsl.dk), eller på mødet.

Der vil blive serveret et glas og en snack, og efterfølgende vil der være mulighed for at gå ud at spise (for egen regning).